Naömi Van den Bogaert (BE.), gevestigd te Tibert 1 bus 0003, 2150 Borsbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens 
Adres: Tibert 1, bus 0003 2150 Borsbeek 
Tel: +32 496 33 09 48

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Boven vernoemde rechtspersoon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan hieraan verstrekt heeft.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens DIE VERWERKT WORDEN

Betreffende website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Het wordt ouders aangeraden dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens werden verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@healthybeauty.be. Dan kan deze deze informatie worden verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag  worden persoonsgegevens verwerkt

Boven vernoemde rechtspersoon kan uw persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de gewenste dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Boven vernoemde rechtspersoon analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
  en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boven vernoemde rechtspersoon neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van boven vernoemde rechtspersoon) tussen zit. Boven vernoemde rechtspersoon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Website generator, Google Analytics, Hotjar en andere gelijkaardige. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boven vernoemde rechtspersoon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw kan worden bijgehouden zolang onze klantenrelatie loopt. Gegevens worden verwijderd op het moment dat de klantenrelatie beëindigd wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boven vernoemde rechtspersoon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Boven vernoemde rechtspersoon verbindt er zich toe om haar klanten per maand, op de eerste dag van de maand, te factureren, dit steeds voor de start van de respectievelijke termijn. Indien de eerste dag van de maand een zaterdag of een zondag is zal de facturatie plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boven vernoemde rechtspersoon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die hier gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de betreffende website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door boven vernoemde rechtspersoon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die boven vernoemde rechtspersoon van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@healthybeauty.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er zal zo snel mogelijk gereageerd worden, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boven vernoemde rechtspersoon wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De klant stemt ermee in om geen misbruik te maken van de inloggegevens. Dat betekent dat hij volgende niet zal doen, zonder dat deze lijst daarom uitputtend bedoeld is:

 • De diensten verkopen, doorverkopen, er een licentie of sublicentie op toekennen, ze verhuren, leasen of verspreiden.
 • De diensten kopiëren, wijzigen, vertalen of er afgeleide werken van maken.
 • Het (laten) reverse – engineeren van de diensten.
 • De diensten gebruiken om illegale activiteiten te ondernemen of te promoten.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligen

Boven vernoemde rechtspersoon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met boven vernoemde rechtspersoon of via info@healthybeauty.be.